Algemene voorwaarden

Governance Masterclasses is de handelsnaam van Merlin’s View BV. Hieronder geven wij een korte samenvatting van enkele bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Training, Opleiding & Workshops zoals gedeponeerd door Merlin’s View BV en die van toepassing zijn op alle Masterclasses die door Governance Masterclasses worden aangeboden. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Onze offertes zijn 14 dagen geldig. Onze cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW tenzij expliciet is vermeld dat het reguliere BTW tarief (21%) wordt toegepast.
 2. Overeenkomsten met Governance Masterclasses kunnen alleen schriftelijk of per email tot stand komen. Zij komen pas tot stand nadat de deelnemer een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan Governance Masterclasses heeft toegezonden en Governance Masterclasses de deelname voorts heeft bevestigd.
 3. Governance Masterclasses gaat slechts een inspanningsverplichting aan. Wij geven nooit een garantie op succes, van welke aard dan ook.
 4. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het gefactureerde cursusbedrag exclusief bijkomende kosten voor lunch, diner, etc.
 5. Het aan ons verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de eerste cursusdag door ons te zijn ontvangen (soms eerder).
 6. Annuleren is kosteloos mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding. Daarna is het gehele cursusbedrag verschuldigd, ongeacht of de deelnemer daadwerkelijk deelneemt aan de cursus. Bij annulering korter dan 2 weken zijn tevens de bijkomende kosten voor lunch, diner, etc verschuldigd. Bij annuleren worden geen kosten in rekening gebracht indien de deelnemer zelf een vervanger stuurt die aan de toelatingsvoorwaarden van Governance Masterclasses voldoet. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen gaat in vanaf de dag dat de deelnemer het inschrijvingsformulier aan ons verzendt.
 7. Op alle opleidingen zijn toelatingseisen van toepassing. Governance Masterclasses kan besluiten om voorafgaand aan toelating een intake-gesprek te plannen.
 8. Op onze dienstverlening is strikte geheimhouding van toepassing.
 9. Governance Masterclasses kan cursussen annuleren op grond van te weinig inschrijvingen. Alsdan is Governance Masterclasses geen schadevergoeding verschuldigd aan deelnemers die zich reeds hadden ingeschreven.
 10. Er is een klachtenprocedure ingericht.

Auteurs- en eigendomsrecht

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met een door Governance Masterclasses verzorgde Cursus en het bijbehorende Cursusmateriaal blijven eigendom van Governance Masterclasses.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het cursisten en andere relaties van Governance Masterclasses niet toegestaan om het verstrekte materiaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het verstrekte materiaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Klachtenprocedure

Indienen klachten

Klachten over de aan u geleverde Cursusdiensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan de directie van Governance Masterclasses te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:
1. Uw naam en adres
2. Dagtekening
3. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
4. Datum, tijd en plaats van de levering
5. De reden waarom u bezwaar maakt
6. Ondertekening

Klachten worden binnen 14 dagen na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld.

U kunt uw klacht sturen naar:
Drs A. Iedema RA
Directeur Governance Masterclasses
Postbus 37743
1030 BG Amsterdam
bert.iedema@governance-masterclasses.com

Instellen beroep

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de externe Beroepscommissie. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directie van Governance Masterclasses aan u schriftelijk en gemotiveerd aan de Beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De externe Beroepscommissie bestaat uit:

 • M. Amende, advocaat, mediator en trainer te Zutphen
 • ondersteuning vindt plaats vanuit Klachtconsult.nl

De Beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de Beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

U kunt uw beroep sturen naar de externe Beroepscommissie, ter attentie van:
M. Amende
Email: michael.amende@amende-advocaten.nl

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 24 maanden bewaard.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.