IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

 • Betekenis uitspraken OK (bijv. Meavita en ROC Leiden)
 • Goedkeuring: welke eisen stelt de RvT vooraf
 • Monitoring implementatie: wanneer gaat het fout …?
 • Praktijkcases, emoties, druk van stakeholders

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,-, vrijgesteld van BTW
Data: do 16 nov + di 30 nov
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘Toezicht op… Fusietraject in non-profit’

70% (!) van de fusies mislukken, ook in de non-profit sector. Toch is een fusie soms nodig: door verzwaring van kwaliteits- of kapitaalseisen, vergrijzing of aanwezigheid in krimpregio’s. U beseft dat ook uw organisatie er mogelijk niet om heen kan. Maar u realiseert zich ook dat de eisen steeds zwaarder worden en ook de toezichthouder zelf onder druk kan komen te staan. Denk aan Meavita, Amarant…, etc. Er zijn nogal wat vraagstukken. U vraagt zich af of de directie voldoende voelsprieten en ervaring heeft om hier adequaat mee om te gaan? Als toezichthouder heeft u behoefte aan een framework: waar gaat het precies over, hoe weet u of de directie goed inspeelt op de ontwikkelingen en welke wijzigingen moet u in uw eigen toezicht op het fusieproces aanbrengen? Spelen dezelfde vraagstukken als bij het beoordelen van een strategisch plan of zijn er nog andere, bijzondere kwesties? Wat zijn in deze context effectieve interventie-mogelijkheden? Waar legt u de prioriteit? Waar stuurt u op? “Had ik maar eerder beseft dat de Ondernemingskamer sinds de Meavita uitspraak zware eisen stelt aan een fusieproces, zo gedetailleerd dat het enorm taakverzwarend is voor de toezichthouder!”

Doelgroep

De deelnemers aan deze masterclass hebben een governance opleiding gevolgd of enkele jaren ervaring als toezichthouder, specifiek in de non-profit sector. Het is aannemelijk dat de organisatie waar zij toezicht op houden in de komende jaren serieus over een fusieproces moet gaan nadenken of een concreet besluit moet nemen. Zij willen effectieve handvatten hebben om adequaat toezicht te houden op de voorfase, de feitelijke fusie zelf en de implementatiefase: hoe de organisatiestructuur in te richten, hoe en wanneer RvB en RvT samenstellen, omgaan met cultuurveranderingen, hoe concreet en gedetailleerd moeten fusieplannen zijn, om maar eens wat te noemen.

Doel en opzet

Aan de hand van regelgeving, eerder mislukte fusies en uitspraken van de Ondernemings-kamer (‘OK’) bouwen we een normatief kader op wat van de toezichthouder verlangd wordt. Wat zijn key milestones en wat moet er dan gereed zijn? Aan welke eisen moet zijn voldaan voordat definitief groen licht kan worden gegeven? Wat mag worden gedelegeerd naar de implementatie-fase en waarover moet vooraf zekerheid bestaan? Nadat de deelnemers zich een beeld hebben gevormd van deze vraagstukken kijken we naar de rol van de toezichthouder: op welke momenten moet hij interveniëren en wat moet  hij dan concreet doen? Emoties gaan vaak huizenhoog bij fusies: we geven de toezichthouder een kader mee hoe hij hier effectief mee kan omgaan en ze kan kanaliseren.

De Masterclass ‘Fusietraject in non-profit’ is grotendeels interactief. We beginnen in Blok 1 (ochtend) kort met de kernpunten van de governance codes in de non-profit sector. Zij wijken op key aspecten belangrijk af van de ‘commerciële code’. De OK én de door haar aangestelde onderzoekers hebben bij de beoordeling van de Meavita casus, soms ogenschijnlijk losjes, nogal wat nieuwe normen gesteld. Wij bespreken met de deelnemers wat die normen concreet inhouden voor de RvC en haar commissies (audit, remuneration en evt. strategie).

In Blok 2 (middag) wordt dieper ingegaan op de consequenties voor de toezichthouder zelf: waar moet hij op sturen, welke keuzes moet hij maken en vooral wanneer. Wat moet hij weten van het fusiedocument, wanneer geeft hij groen licht (en wanneer zeker niet!), hoe dicht zit hij op de implementatie? Hoe RvT en RvB samenstellen? Hoe zien vormgeving en intensiteit van de dialoog met stakeholders er uit? In Blok 3 (avond) gaan wij dieper in op de specifieke (gedrags)dilemma’s waar u als toezichthouder mee te maken heeft in een fusieproces en hoe daar effectief mee om te gaan. We kijken met name naar de interactie tussen RvT en RvB, RvT(‘s) en stakeholders en binnen de RvT zelf. We discussiëren, verbreden ons EQ instrumentarium en doen nieuwe inzichten op (ook over onszelf!).

Programma:

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke eisen worden gesteld aan een adequaat fusiedocument? Hoe concreet moet het zijn? En de financiële onderbouwing? Zijn second opinions van derden nodig?
 • Hoe moeten de nieuwe RvB en RvT worden samengesteld? Gewoon samenvoegen? Mogen die vóór de fusie al met elkaar vergaderen? Zijn er belangentegenstellingen?
 • Hoe moet het nieuwe organisatiemodel er uit zien? Een compromis of is een van de fusiepartners leidend? Centrale of decentrale sturing? Wat moet eerst: nieuwe RvB/RvT samenstellen of eerst het organisatie- en ‘verdienmodel’ helder hebben?
 • Zijn financiële targets nodig? Welke eisen worden aan control en ICT gesteld? Hoe belangrijk is de accountant? Wordt de cultuurverandering goed gemanaged?
 • Is fuseren een optie als één fusie-organisatie met serieuze issues kampt? Due diligence doen? Rol van de banken? Wat is het échte ‘point-of-no-return’? Hoe beheers je dat?
 • Hoe verandert het toezicht? Zit de RvT er in aanvang dicht bovenop of geeft zij juist ruimte aan de RvB? Wacht de RvT met tight control tot zich eerst issues voordoen? Hoe zwak mogen key posities zijn bezet? Wat te doen met dominante bestuurders?
 • En dan de ‘politieke kop’: de stakeholders. Wie zijn belangrijk? Hoe intensief moet de dialoog zijn? Moet de RvT zelf aan de dialoog meedoen? Is zijn dan nog onafhankelijk?
 • En als het niet goed gaat: wat doet u als de RvB te afwachtend blijft? Welke interventie-opties heeft u en wanneer zijn ze geschikt? Hoe gaat u om met emotionele weerstanden: bij management, medewerkers, stakeholders (huurders, patiënten, leerlingen, ouders …)
 • Wrap up, take-aways voor de dagelijkse praktijk als toezichthouder

Werkwijze

De deelnemers krijgen vooraf huiswerk: zij bestuderen een van de non-profit codes plus een uitspraak van de OK en werken een actuele casus uit. Op die manier halen wij optimaal rendement uit de Masterclass en kunnen we de ‘theorie-overdracht’ beknopt houden. Vraagstukken worden van diverse kanten belicht. In groepjes worden de cases uitgewerkt. Gedrags- en emotie-issues worden in rollenspellen met een professionele acteur uitgediept. Waar nodig wordt 1-op-1 feedback gegeven in een veilige setting.

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van 1 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ca. 2 weken ter beschikking om uw ‘huiswerk’ te maken.

logoicoon

“Als maar tenminste één betrokkene het hoofd koel zou kunnen houden….”

Programmaleiders

Blok 1

Jan Bultsma

lees meer

Blok 2 & 3

Drs. Bert Iedema RA

lees meer

Blok 3

Martin de Ruiter

lees meer
Tijdstip en investering

Planning: do 16 nov + di 30 nov

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (inclusief literatuur, lunches en diner). Vrijgesteld van BTW

Contact: Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Docenten: zelf ervaring als commissaris en met fusie en allianties in de non-profit sector

Didactische opzet: In de Masterclass wordt ruim aandacht besteed aan verbreding van “uw toolkit” met onorthodoxe interventie mogelijkheden voor de moderne toezichthouder. Natuurlijk wordt aan het eind van de cases steeds inhoudelijke terugkoppeling gegeven. Hoe geef je steun aan een collega toezichthouder en bestuurder en hoe breng je gevoelens en emoties op een respectvolle, effectieve wijze aan de orde. Toegepaste boardroom dynamics dus!

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.