IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

 • Impact fundamentele trends op branche en waardeketen
 • Ook het strategieproces wordt ontwricht….
 • Technologie kopen, JV beginnen of innovatiemanager aanstellen?
 • Wanneer grijpt RvC/T in en hoe dan?

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,-, vrijgesteld van BTW
Data: do 6 jul + do 28 sept + do 12 okt
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘Toezicht op… Disruptive Innovation’

Waar gaat u beginnen? Met het inventariseren van alle potentiële technologische doorbraken (blockchain, nanotechnologie, virtual reality)? Of het in kaart brengen van de impact die Disruptive Technology op de positie van uw onderneming in bedrijfstak en waardeketen kan hebben (wegvallen van informatiekosten, consument wil sharen ipv bezitten, een dominant veilingplatform op elke markt…)? Of met de macrogevolgen (wegvallen banen, introductie basisinkomen, sprong in IQ / bewustzijn)? Of moet u zich juist richten op het organiseren en inrichten van disruptive innovatie en hoe een ‘lerende organisatie’ te worden? Maar wacht even… het toezicht zélf op het strategieproces verandert ook nog ingrijpend, en de dynamiek is complex. Overziet de directie het allemaal wel? Zijn ze niet te defensief? Welke vragen moet ik dan stellen als toezichthouder…als niets meer hetzelfde is…?

U beseft dat de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. U realiseert zich inmiddels ook dat het naïef is om te denken dat zij aan uw onderneming en bedrijfstak voorbij zullen gaan. Maar u vraagt zich af of de directie voldoende voelsprieten en ervaring heeft om hier adequaat mee om te gaan? Als toezichthouder heeft u behoefte aan een framework: waar gaat het precies over? Hoe weet u of de directie goed inspeelt op de ontwikkelingen en welke wijzigingen moet u in uw eigen toezicht op het strategieproces aanbrengen? Wat zijn in deze context effectieve interventie-mogelijkheden? Waar legt u de prioriteit? Welke organisatiemodellen ondersteunen het omgaan met disruptive innovatie goed of juist niet? Waar stuurt u op? En dan nog uzelf: hoe verhoudt zich enerzijds streng toezicht houden en bijsturen met anderzijds het goede voorbeeld zijn voor de lerende organisatie en tolerantie uitstralen? Welke vaardigheden wilt u aanscherpen om een introverte directie effectief te begeleiden?

Doelgroep

De deelnemers aan deze masterclass hebben een governance opleiding gevolgd of enkele jaren ervaring als toezichthouder. Zij hebben nu al te maken met disruptive innovation of beseffen dat het een kwestie van tijd is voordat hun organisatie hierdoor wordt geraakt. Zij willen effectieve handvatten hebben om te duiden wat er speelt, hoe het strategieproces en organisatiestructuur (anders) in te richten en hoe de directie daarbij effectief te begeleiden.

Doel en opzet

U krijgt inzicht krijgen in de impact van disruptive technologieën op de strategische positie van de onderneming, de redenen waarom het strategisch proces fundamenteel wijzigt -en daardoor ook het toezicht daarop-, hoe de rol van de toezichthouder naar de directie wijzigt en welke interventie-opties er beschikbaar zijn. In de masterclass wordt ruim aandacht besteed aan verbreding van “uw toolkit” met onorthodoxe interventie mogelijkheden voor de moderne toezichthouder.

De Masterclass ‘Toezicht op.. Disruptive Innovation’ is grotendeels interactief. Blok 1 geeft een actueel overzicht van Disruptive Technology trends. Aan de hand van een concrete praktijkcasus wordt toegelicht hoe een onderneming daar effectief op kan inspelen, hoe het strategieproces wijzigt en voor welk organisatiemodel te kiezen. In Blok 2 wordt ingegaan op de consequenties voor governance, toezicht op het strategieproces en de rol van de RvC. In Blok 3 gaan wij dieper in op de specifieke (gedrags)dilemma’s waar u als toezichthouder mee te maken heeft en hoe daar effectief mee om te gaan. Uw eigen governance praktijk komt daarbij optimaal aan bod. We discussiëren, werken met praktijksituaties en doen nieuwe inzichten op. Een optimale leeromgeving!

Programma:

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe komt u de grote disruptive technology trends op het spoor? Hoe maakt u de vertaalslag naar (potentiële) ontwikkelingen en impact op uw bedrijfstak?
 • Wat is er anders in het strategieproces? De verschillende fasen schuiven in elkaar. Het accent verschuift naar implementatie, beheersing faalkosten en ontwikkeling van een ‘Lerende Organisatie’. Welke KPI’s zijn dan nog zinvol? Waar stuurt u op?
 • Hoe organiseert u disruptive innovation? Een aparte afdeling? Een venture capital fund? Moet iedereen tegelijk veranderen? Welke wijzigingen in de beloningsstructuur?
 • Als het strategieproces zelf fundamenteel wijzigt, er nieuwe organisatiemodellen nodig zijn en de ontwikkelingen versnellen, hoe verandert dan het toezicht? De RvC moet er dichter bovenop zitten, maar hoe dan? Wat doet u niet meer en wat juist wel?
 • Hoe doet u dat in de praktijk: u wilt zich kwetsbaar opstellen, als voorbeeld in de lerende organisatie, maar wat doet u als er teveel fouten worden gemaakt en het niet goed gaat?
 • En als het dan inderdaad niet goed gaat: wat kunt u doen als de directie te afwachtend blijft? Wat zijn uw beschikbare interventie-opties en wanneer zijn ze geschikt?
 • Wrap up, take-aways voor de dagelijkse praktijk als toezichthouder

Werkwijze

Er is nog weinig theorievorming over de impact van disruptieve technologieën op het vak ‘toezichthouden’. Maar de uitdaging is groot. De grote trends komen aan de orde: kennis, IP, activa en transport worden gratis; impact social media; blockchain technologie, sharing economie; diepgaande integratie van waardeketens; maatschappelijke issues (privacy, ethiek, basisloon, vrije tijd). Aan de hand van een actuele casus (een hoogtepunt!) maken wij duidelijk dat ook het klassieke proces van strategievorming zelf wordt ontwricht. De diverse fasen schuiven in elkaar en de focus van de toezichthouder verschuift meer naar implementatie, beheersing van faalkosten en cultuurverandering. Tegelijkertijd wordt van de toezichthouder een doorwrochte visie op externe, potentieel disruptieve ontwikkelingen gevraagd. Hoe pakt u dat aan?

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van 1 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ongeveer 2 weken ter beschikking om uw ‘huiswerk’ te maken. U wordt onder andere gevraagd om vooraf na te denken over 1 à 2 eigen casussen die voor de masterclass worden uitgewerkt (alles volgens heldere instructies).

De masterclass kenmerkt zich verder door een mix van interactieve theorie en ‘doen’. In een veilige setting met gelijkgestemden gaat u actief aan de slag met boardroom simulaties in kleine groepjes. Wij werken met professionele acteurs en uw eigen ingediende praktijkcases. Natuurlijk wordt aan het eind van de cases steeds inhoudelijke terugkoppeling gegeven. Hoe geeft u steun aan een collega toezichthouder en hoe brengt u gevoelens en emoties op een respectvolle, effectieve wijze aan de orde. Toegepaste boardroom dynamics dus!

logoicoon

“Had ik maar eerder beseft dat Disruptive Technology ook het strategieproces zelf ontwricht, en tevens het toezicht daarop!”

Programmaleiders

Drs. Bert Iedema RA

lees meer

Drs. Jheroen Muste

lees meer
Tijdstip en investering

Planning: do 6 jul + do 28 sept + do 12 okt

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (inclusief literatuur, lunches en diner). Vrijgesteld van BTW

Docenten: zelf ervaring als commissaris en met implementatie van disruptive innovation

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.